De Wrap Wereld Logo
De Wrap Wereld Logo

Algemene Voorwaarden

Garantie 

Er wordt 12 maanden garantie op de montage van de wrap gegeven, mits aan alle voorschriften is voldaan en het voertuig binnen 4 weken na de aflevering van het voertuig terug gekomen is voor een gratis controle van de wrap. De klant moet zelf het initiatief nemen om contact met De Wrap Wereld op te nemen om een gratis controle in te plannen. Neemt de klant geen contact op binnen 4 weken na de aflevering van het voertuig dan vervalt de garantie.

Bij gebruik van de garantie zal het betreffende gewrapte paneel volledig opnieuw gewrapt worden met dezelfde wrapfolie als het origineel.

Er kan geen garantie gegeven worden (i.v.m. hechtingsgraad) op:

 • Panelen waaraan schadeherstel heeft plaatsgevonden;
 • Panelen waarop roest is aangetroffen;
 • Panelen waarop deuken aanwezig zijn;
 • Panelen welke eerder overgespoten zijn;
 • Panelen waarop folie aanwezig is, zoals wrap, ppf en stickers.

Krassen, deuken, steenslag, scheuren en onzuiverheden, bijvoorbeeld vliegroest, in de lak zijn zichtbaar door de folie heen en vallen niet onder de garantie.

Er wordt geen garantie gegeven indien de folie wordt belast, door bijvoorbeeld magneetplaten of spoilers.

Garantie wordt alleen verleent als er direct na de constatering contact wordt opgenomen met De Wrap Wereld. Dit in verband met de directe mogelijkheid tot herstel bij constatering.


Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van De Wrap Wereld is beperkt tot de directe schade door ons aangebracht met een maximum van de aanneemsom. De aansprakelijkheid voor gevolgschade is in alle omstandigheden uitgesloten.

De Wrap Wereld is niet aansprakelijk voor eventuele lakschade bij het verwijderen van de folie.

De Wrap Wereld is niet aansprakelijk voor eventuele wettelijke aansprakelijkheid van de geleverde diensten.


Aanlevering voertuig

Indien het voertuig een coating heeft dient de klant dit op voorhand aan te geven. Wanneer dit vooraf vermeld is zullen de kosten om de coating te verwijderen worden besproken met de klant. Indien dit niet vooraf vermeld is, kan er geen garantie worden gegeven op het gewrapte voertuig.

Het voertuig dient van af de afgesproken aanleverdatum tot de afgesproken afleverdatum op locatie aanwezig te zijn. Deze data zijn terug te vindt op de offerte.


Persoonsgegevens

Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De Wrap Wereld verleent medewerking aan de klant wanneer de betrokkene een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de Persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen Persoonsgegevens.

Bij aanvraag tot verwijdering van de persoonsgegevens zullen de gegevens van de klant geanonimiseerd worden.

De Wrap Wereld informeert de Klant binnen vier werkdagen over ieder rechterlijk bevel, dagvaarding, wettelijke verplichting of anderszins verplichting tot het delen van Persoonsgegevens met derden.

De Wrap Wereld informeert de Klant over het ontdekken van een mogelijk Datalek binnen 24 uur na het ontdekken ervan. De Wrap Wereld zal de Klant vervolgens op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het Datalek.

De Wrap Wereld zal de volgende informatie verstrekken in geval van een Datalek:

 • a.      Een gedetailleerde omschrijving van het Datalek;
 • b.      Type/soort Persoonsgegevens betrokken bij het Datalek;
 • c.      Van hoeveel personen de Persoonsgegevens betrokken zijn bij het Datalek;
 • d.      De identiteit van de personen betrokken bij het Datalek;
 • e.      De getroffen maatregelen om negatieve gevolgen voor de Betrokkenen te beperken en het
 •           Datalek te verhelpen;
 • f.       De oorzaak van het Datalek;
 • g.      De duur van het Datalek en het ontstaansmoment.

Overig

Alle zichtbare gespoten delen worden gewrapt. Binnen portieren worden niet volledig gewrapt.

Er worden uitsluitend eigen materialen gebruikt van hoge kwaliteit.

Na het wrappen; ramen tinten; lampen tinten dient de auto twee weken niet gewassen te worden. TIP: Nadat uw auto is gewrapt, kunt u (na 2 weken) de auto met de hand wassen, door de wasstraat gaan raden wij ten strengste af.

Het te betalen bedrag dient bij aflevering van het voertuig betaald te worden.

Bij een volledige car wrap dient een aanbetaling van minimaal 30% van het te betalen bedrag te worden betaald. Dit bedrag dient minimaal 5 werkdagen voor aflevering van de auto betaald te worden.